Електроинсталации в жилищни сгради

НАРЕДБА № 6 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ПРЕНОСНАТА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.25 от 5 Март 2008г.

Наредба № 6 от 09.юни.2004 година

НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр. 6 от 18 Януари 2011 г.
Наредба № 4 от 22.дек.2010 година

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Издадена от МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ

Наредба № 3 от 09.юни.2004 година

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.