Електрически вериги

Знаете ли че отвсякъде ни обкръжава несметно колическво електричесво? То се намира във всеки предмет, металите, дървото, дрехите, в нашето собствено тяло. Нали свички вещества се състоят от съвсем мънички частици – атоми. Всеки атом има ядро, около него се въртят електрони, при което както атомното тяло, така и електроните носят електрически заряд.  

Но ако това е така, защо ние не забелязваме електричеството, което се намира в цялата обкръжаваща ни природа? Защо то не ни напомня за себе си? Това се обяснява с обстоятелството, че има два вида електрически заряди – положителни и отрицателни, и когато те са еднакви количества заедно, се неутрализират взаимно. Затова предметите нямат никакви електрически свойства. Но е достатъчно да се наруши равновесието между тях, за да възникнат нови, особени електрически явления. Какво става например по време на буря? На едни места буреносните облаци натрупват положителни заряди, а на други места или на земната повръхност се натрупват отрицателни. Тогава между тях възниква могъщ електрически заряд – ярка мълния. Всеки атом обикновено има еднакво количество положителни заряди в ядрото и отрицателно заредени електрони. В атомите на алуминия примерно има 13 половителни заряда в ядрото и 13 отрицателно заредени електрона, в атомите на желязото те са по 26, в атомите на кислорода по 8. Такъв атом е електрически неутрален. Но ако от атома се отделят няколко или дори един електрон, електрическото равновесие се нарушава. Както „свободните“ електрони, така и остатъкът от атомите (йоните), в които сега остават повече положителни заряди, отколкото отрицателни, започват да проявяват своите електрически свойства. Какво е електрически ток? Това е движение на голямо количество мънички заредени частици. Електрическите токове се срещат и в природата. Те възникват например в земята и геолозите ги използват при търсенето на полезни изкопаеми. Силни електрически токове се образуват на стотици километри над нас в йоносферата, в най-горния зареден с електричесво слойна въздуха. Красивите разноцветно сияния, които се наблюдават в полярните страни, са движение на заредените частици през разредените газове или особени електрически токове. С помоща на изкуствени спътници и космически ракети учените открили, че около земята, на разтояние хиляди километри се движат грамадни потоци заредени частици. Още по силни грамадни електрически токове възникват на слънцето, в неговите нажежени газове, които се сътоят от заредени частици и се намират в състояние на бурно движение. Обаче всички тези електрически токове значитено се отличават от ония, които се създава и използва в техниката от човека.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.