Пломбиране на водомерите

„Софийска вода“ пломбира изправни индивидуални водомери, които не са с изтекъл срок на първоначална/периодична проверка за точност. Срокът на последваща метрологична проверка за индивидуалните водомери, след общия водомер на водопроводното отклонение, е 10 години от последната метрологична проверка на водомера (изм. Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните канализационни системи от 14 септември 2004 г., изменение чл. 34а, ДВ бр.63/17.08.2012 г. – МРРБ).

Заявка за пломбиране можете да подадете чрез Телефонния център на тел. 0700 1 21 21 или в център за обслужване на клиенти. Поставянето на пластмасова пломба на входящия холендър се извършва за сметка на потребителите. След поставянето на пломбата се издава “Талон за пломбиране”, в който като основни данни са посочени: номерът на пластмасовата пломба, фабричният номер на водомера и показанието към датата на пломбиране, които се въвеждат в системата за фактуриране на дружеството.

Пломбиране на водомерите с пластмасови пломби

До датата на пломбиране на всички водомери в жилището Ви с пластмасови пломби, сметката се определя на база брой живущи, а след това – по отчетите на водомерите, които към датата на пломбиране се въвеждат като начални показания (основа). При пломбиране на водомер за топла вода, копие от този талон се изпраща служебно до „Топлофикация София” АД.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.