Слънчеви стени

Това са системи, които използват външните ограждения на сградите, ориентирани в южна посока, като елементи за абсорбиране на слънчевата енергия и акумулиране на получената топлина. За целта тези ограждения се изграждат като масивни стени (от бетон или вода). Стената абсорбира слънчева енергия през дневните часове, акумулира получената топлина и отдава тази енергия към отопляваното пространство през нощните часове. Идеята за топлоакумулираща стена възниква в САЩ, а после е доразвита и практически реализирана от проф. Феликс Тромб от Франция. Тази стена се нарича стена на Тромб.

Слънчеви стени

Масивната стена, остъклена от външната си страна, абсорбира с тъмнооцветената си повърхнина слънчева енергия, преобразува я в топлинна енергия и я акумулира със своята топлоакумулираща маса. Едновременно с това чрез естествена конвекция в пространството между стената и прозрачното покритие се пренася част от енергията в отопляемото пространство. За целта са оформени специални отвори в долната и горната част на стената. Акумулираната топлинна енергия се пренася по-късно (през нощните часове от денонощието) към отопляемото пространство чрез топлопроводност и топлинно излъчване.

Слънчеви стени

През летния период с помощта на система от въздушни клапани може да се организира вентилация на обитаемото пространство. За целта се засмуква по-студен въздух от северната фасада на сградата, с който се вентилират помещенията. Естествената циркулация се осъществява чрез загряване на въздуха между стената и прозрачното покритие и изхвърлянето му навън от горния край на остъкляването на масивната стена.

Слънчеви стени

Изисквания към пасивните системи с топлоакумулиращи стени.
– Топлоакумулиращите стени трябва да бъдат ориентирани в южна (или близка до южна) посока за да получават максимален принос от слънчева радиация.
– Повърхността на стената трябва да бъде оцветена в тъмен цвят (черно, тъмночервено или тъмнозелено), които осигуряват максимална поглъщателна способност на повърхнината.
– Трябва да се осигурят специални засенчващи устройства, които да предпазят системата от прегряване през летните месеци.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.