Системи за отопление

Целта на съвременните системи за отопление е да адаптират температурните условия на обитаваната от хората среда по начин, гарантиращ равновесие между произведената в човешкото тяло и отдавана от него топлина, при спазване на изискванията на топлинен комфорт. Системните решения трябва да осигуряват:

Равномерно температурно поле в отопляваните помещения.
Възможност за регулиране и изменение на температурата в помещенията в определени граници, според индивидуалните предпочитания на обитателите.

Запазване на чистотата на микроклимата, да не образуват прах, газове и пари, лесно почистване на нагревните повърхнини, естетичен външен вид.
Избягване на шум и въздушни течения.
Загряване на необходимия пресен въздух без възникване на течения или дискомфорт.
Минимизиране на инвестиционните и на експлоатационните разходи.
Екологичност.

Изборът на оптималната от гледна точка на горните изисквания отоплителна инсталация зависи от типа и функционалното предназначение на сградата, продължителността на експлоатационния период, броя обитатели, разполагаеми горива, изисквания към опазване на околната среда, действаща нормативна база, ценова ситуация.

В развитите индустриални общества системите за поддържане параметрите на микроклимата консумират от 30 до 40 % от първичните енергийни ресурси. В България през 2005 например делът на консумираната енергия от домакинствата е 25 % от общия енергиен баланс.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.