Тръбопроводна арматура

Тръбопроводна арматура

Устройствата, които се монтират на тръбопроводите и са предназначена за контрол, управление и регулиране на процесите и параметрите на потока на течащия флуид, се наричат тръбопроводна арматура. Основните монтажни параметри на тръбопроводната арматура са с усилена конструкция и присъединителни фланци. 

Видове регулиращи вентили – Тръбопроводна арматура

Принципът на работа на регулиращите вентили се основава на изменението на дебита на преминаващия през вентила флуид чрез промяна в положението на затварящото му устройство. Регулиращите вентили са подходящи за стъпално и непрекъснато регулиране. Обикновено се състоят от две функционално свързани части:
l Регулиращ орган – вентил, непосредствено въздействащ на преминаващия поток работна среда посредством изменение на пропускателната му способност;
l Изпълнителен (управляващ) механизъм, предназначен за създаване на управляващо въздействие на регулиращия орган. Изпълнителните механизми са електрически, пневматични или хидравлични. Според начина на въздействие върху регулиращия орган, изпълнителните механизми са с пряко или непряко (косвено) въздействие. Освен изпълнителен (управляващ) механизъм, регулиращите вентили  са снабдени и с управляем чувствителен елемент, реагиращ на налягането на работната среда, без да е необходим външен източник на енергия.
В зависимост от положението на регулиращия (спирателния) орган регулаторите могат да бъдат:
l Нормално отворени – с напълно отворени проходни сечения при отсъствие на управляващ сигнал;
l Нормално затворени – с напълно затворени проходни сечения при отсъствие на управляващ сигнал.
Прието е регулиращите вентили да се класифицират на основата и на други признаци, като пропускателна способност на вентила, според която са за средни, малки и микроразходи. В зависимост от налягането, те са за малко, средно и високо налягане. Класифицирането на регулиращите вентили, като едноседлови, двуседлови, диафрагмени и ъглови, е в зависимост от конструктивните им особености. Обикновено регулиращите вентили могат да работят до температура на работната среда от около 450 оС, а присъединяването им към тръбната мрежа е възможно да се осъществява чрез резба (за по-малките диаметри) или с фланци.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.