Водопроводни системи

Сградни В и К инсталации. Чертежите за водопроводите и канализациите в сгради са два вида: хоризонтални, съответно вертикални разрези и аксонометрични схеми.

За ремонта са необходими и двете, но е по-важно да са налице разрезите, защото от тях се вижда по кои, до кои, край кои и през кои части на сградата преминават тръбите и какви са разстоянията, ако са спазени, разбира се.

Когато подменяме тръби и фитинги или цялата инсталация, трябва да спазваме нормативно установени правила, независимо от това, че сме в неприкосновена частна собственост. Това се изисква от една страна, за да не пречим на другите съсобственици и от друга страна, за да сме уверени, че правим ремонта за свое добро, Т.е. както трябва. За тази цел трябва да се спазват изискванията на „Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради“, „Правилник за извършване и приемане на водопроводни и канализационни инсталации“, „Противопожарни строително-технически норми“, Правилници и наредби за хигиенни изисквания при изпълнение на различни видове обекти.

Поменатата литература може да се намери и достави от или чрез строителната книжарница, но тъй като е твърде обемиста, тук описваме основните изисквания, за които е доказано от практиката, че неспазването води до сериозни последици, свързани със загуба на време и пари. Влаганите материали и технологии не трябва да застрашават хигиената и здравето на обитателите на строежите, не замърсяват водата, не допускат влага в отделни части на строежите или повърхностите им, не предизвикват шум над допустимите норми и не отделят вредни газове при горене. Обърнете внимание на няколко неща от тези изисквания на задължителните норми:
– да не замърсяват водата;
– да не допускат овлажняване;
– да не предизвикват шум над допустимите норми;
– да не отделят вредни газове при горене.

Тези забрани са безалтернативни и за да се спазват е добре да се четат и спазват нормативните изисквания. на Наредба N:4/2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.