Съвети дефектнотокова защита

Съвети дефектнотокова защита

Съвети дефектнотокова защита

За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевия проводник (N) и защитния проводник (PE) да бъдат отделни проводници т.е. да имаме система TN-S или TT (с три или пет проводника). След дефектнотокова защита нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си. (Чл. 1792 от Наредба No3) Място на дефектнотоковата защита. Според Чл.1797 от Наредба No3 дефектнотоковите защити се разполагат в апартаментните или в етажните разпределителни табла.

Дефектнотоковите защити биват два типа:
Клас АC – дефектнотокови защити, за приложение в нормални променливо токови вериги, без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на прав ток.
Клас А – за приложение във вериги, замърсени с хармоници или пулсиращи съставки на прав ток. – с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминесцентно осветление и т.н.
Дефектнотоковите защити клас А на Schneider Electric се наричат тип “si”, като техните допълнителни преимущества ще бъдат разгледани по-надолу. Предлага се и тип SiE, който притежава качествата на тип si, но е специално предназначен за работа във влажна и агресивна околна среда.

Съвети дефектнотокова защита

Как да избегнем лъжливи сработвания на дефектнотоковата защита?

Преходни пренапрежения от атмосферен или комутационен характер могат да предизвикат лъжливо сработване на дефектнотоковата защита.

Решението

Супер имунизираната срещу нежелани изключвания защита тип “si” на Schneider Electric.

Редица устройства – компютри, принтери, копирни машини, аудио и TV техника, битови електроуреди при нормалната си работа внасят постоянни токове на утечка в електрическата инсталация. При захранване на голяма група такива консуматори през една дефектнотокова защита сумарния утечен ток може да предизвика лъжливо сработване. При стандартните дефектнотокови защити ток на утечка над 50% от прага на сработване може да предизвика задействане на защитата. (например при In=30mA Iизкл = 15 до 30 mA).
Решението
Разделяне на консуматорите на отделни токови кръгове, защитени с отделни дефектнотокови защити или използване на тип “si” дефектнотокови защити на Schneider Electric, при които за праг на сработване 30mA изключването става при ток на утечка 28 –30 mA.

Съвети дефектнотокова защита

При липса на данни за тока на утечка на електропотребителите според Наредба No3 се приема 0.4 mA на 1 А работен ток.
При недобро полагане на електрическата инсталация (механични наранявания на изолацията на проводниците и др.) също възникват токове на утечка. Когато при недобре изпълнена електрическа инсталация много токови кръгове се защитават от една дефектнотокова защита може да възникне същият проблем, като горния – токовете на утечка се сумират и могат да доведат до чести случайни изключвания.
Пример: изпълнение на инсталацията с мостов проводник положен директно под мазилката, механични наранявания на изолацията при полагането, една дефектнотокова защита 30mA на входа на таблото при голям брой изходящи токови кръгове.

Решението

Намаляване броя на токовите кръгове, защитени от една дефектнотокова защита

Препоръка:
По принцип линии, защитени с дефектнотокова защита да не се изпълняват с мостов проводник. Селективност между дефектнотокови защити. При наличие на дефектнотокови защити на входа на таблото и на някои от изходящите линии тяхното действие трябва да е селективно т.е. при ток на утечка трябва да изключи само защитата на повредения извод но не и тази на входа на таблото. За гарантиране на селективност трябва да се осигури разлика в прага на сработване на двете защити най-малко три пъти и защитата на входа да е селективна s . Пример – на извода 30mA, на входа 300mA.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.