Отоплителните тела се свързват последователно към тръбната мрежа. Чрез разпределител на входа им се подава част от общия дебит, преминаващ през съответния участък. Всяко следващо отоплително тяло работи при еднакви хидравлични условия, но с понижена температура на топлоносителя на входа. По-големият температурен пад в телата подобрява качеството на регулиране на топлинната им мощност. Системите се изпълняват с вертикална или хоризонтална разпределителна мрежа. При хоризонталните еднотръбни системи, когато обособени функционални групи помещения се присъединяват към един клон на инсталацията, се улеснява измерването на консумираната топлинна енергия.

Вертикалните еднотръбни инсталации се изпълняват с долно или горно разпределение. Намират ограничено приложение, предимно в сгради с голяма височина. Ограничение при използването им в многоетажни сгради е механичната якост на използваните отоплителни тела.

Еднотръбни системи за отопление

Хоризонтална еднотръбна отоплителна инсталация

Предимства на хоризонталните еднотръбни системи за отопление са:

възможност за поетажно регулиране и изключване на отоплението
пробиване на междуетажните плочи на по-малко места
възможност за надстрояване
улеснен монтаж
възможност за измерване на консумираната топлинна енергия

Еднотръбни системи за отопление

Вертикална еднотръбна отоплителна инсталация с горно разпределение

Предимство на вертикалните системи е облекченият монтаж.

Недостатъците както на хоризонталните, така и на вертикалните еднотръбни системи са:

функционална зависимост на работата на отделните отоплителни тела
при една и съща топлинна мощност увеличаване на нагряваната повърхнина на отоплителните тела с нарастване на отдалечеността им от източника на топлина.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

[easy_ad_inject_1]