Измерване на топлината с топломери

Топлинната енергия, както всички известни за науката до момента енергии, се подава на количествена оценка. Отново като другите форми на енергия, нейното количество може да бъде изказано (в стандартите нa SI) в джаули. Но не само в джаули. Ето един пример – количеството електроенергия се отбелязва в киловатчаса квтч, а количеството топлинна енергия в гигакалории Гкал. 1 Гкал е равен на 1163 кВтч или 4 187 000 000 джаула.

Фундаменталния природен закон за задържане на енергията казва, че енергията нито се появява, нито изчезва, тя само трансферира от една форма в друга.

Измерване и отчитане

Идеята на всяка отоплителна инсталация е да трансформира енергия в топлина – например химическата енергия на горивата в познатия котел или парогенератор, електроенергията от електрическия нагревател, от соларното излъчване в слънчевия панел, от енергията на ядреното разпадане в атомната електроцентрала. Топлината преди да бъде употребена в радиаторите и отоплителните инсталации се произвежда, пренася и чак на края отоплява. В този смисъл може да бъде считана като всяка друга стока и като такава има своята цена , която трябва да бъде измерена и отчетена.

В промишленоста

В промишлената топлотехника топлината се пренася посредством топлоносител – обикновено гореща вода или пара. До края на 20 век съществуваха някои небезизвестни технически трудности, които не позволяват да се създаде относително евтин и сигурен прибор за отчитането на топлината на радиаторите, но с появяването на микропроцесорната технология, този проблем беше решен.

Общи принципи на действие на топломерите.

Накратко топломера е прибор, който отчита температурните разлики и разхода на топлоносителя на входа и изхода на отопляваната сграда.

Разход на топлина за зданието: Q=G(t1-t2)*c
  • t1- температура на топлоносителя в подаващия тръбопровод
  • t2- температура на топлоносителя във връщащия тръбопровод
  • G- разход на топлоносителя за отоплявания обект
    c- топлоемкост топлоносителя

По данни на датчиците на температурата на топлоносителя на входа и на изхода на обекта на топлоснабдяване, а така също и на датчика на разход, микропроцесора пресмята топлината, която използва сградата, интегрира я по време и се получава количеството топлина преминало през радиаторите за определен период от време.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.