Нарушена циркулация при отоплителните системи

Нарушената циркулация влошава регулирането на температурата на топлоносителя и е предпоставка за преразход на енергия за отопление. Възможна причините за появата й може да бъде лошо уплътняване на смесителните вентили вследствие на замърсяване на топлоносителя. За предотвратяването й е необходимо монтиране на филтри пред всеки смесителен вентил.

В някои случаи в кръга на котела може да се възбуди обратна циркулация, дължаща се на:

1. Висока скорост на топлоносителя. В местата на дъгите и колената токовите линии на потока се деформират. В образувалата се зона на подналягане е възможно, при затворен смесителен вентил, да се засмуче вода от котела, в който се поддържа по-висока температура (фиг. 9.6.17).

Нарушена циркулация

фиг. 9.6.17

2. Действие на гравитационното налягане при комбинирани котли за отопление и БГВ. При работа само на кръга за БГВ е възможно пропускане на топлоносител от подаващата тръба към котела през байпасната връзка към кръга на отоплителната инсталация (фиг. 9.6.18).

Нарушена циркулация

фиг. 9.6.18.

Мерките за избягване на обратната циркулация са:
– Ограничаване на скоростта на топлоносителя.
– Правилно оразмеряване на всички тръбни участъци от инсталацията и осигуряване на проектната топлинна мощност при възможно по-ниски скорости (ориентировъчни стойности: 0,5 до 1 m/s в разпределителни и събирателни мрежи, 0,2 до 0,3 m/s в присъединителните връзки към отоплителните тела);
– Повишаване на хидравличното съпротивление на критичните участъци, при които може да възникне обратна циркулация (фиг. 9.6.19);

Нарушена циркулация

Фиг. 9.6.19.

– Избор на подходяща конфигурация на тръбната мрежа, възпрепятстваща възникването на обратна циркулация в критичните участъци към входа на котела; начинът на присъединяване на разширителния съд трябва да гарантира поемане на температурните разширения на топлоносителя в котела (фиг. 9.6.20).

Нарушена циркулация

Фиг. 9.6.20.

Нарушена циркулация може да се появи между водоразпределителя и водосъбирателя при регулиране на температурата на топлоносителя чрез смесване. Появата й се дължи също на повишена скорост на топлоносителя и гравитационните сили (фиг. 9.6.21.). Преодоляване на тази циркулация се гарантира чрез повишаване на скоростта на топлоносителя и правилно оразмеряване на системата, монтиране на възвратни клапи; осигуряване на достатъчно разстояние между събирателния колектор и байпасната връзка.

Циркулациона помпа за парно

Нарушена циркулация

Фиг. 9.6.21

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.