Тяга на комините

Тяга на комините. За ефективната и безопасна работа на отоплителната инсталации, в еднаква са важни точният избор на съоражение, правилното проектиране и изграждането на комина. Основната функция на комините е извеждане на отработените димни газове от горивната камера и изхвърлянето им извън сградата.

Тягата на комина зависи от височината и сечението му, както и от разликата в температурите на околния въздух и димните газове. Димоотводите могат да са разположени във вътрешността на сградата или извън нея, да бъдат зидани или за направата или да се използват метални тръби.

Ако комините ще се градят от тухли, специални керамични, бетонни или други елементи, зидарията трябва да е изпълнена внимателно, така че да няма фуги между тях и димоотводът да бъде измазан гладко отгоре, в хода на самото градене.

Необходимо е в подпокривното пространство коминът да бъде измазан и отвън !

Да не се допуска външен въздух да преминава през зидарията, тъй като това води до влошаване на тягата !

Тяга на комините

Ако за изграждане на комини се използват метални тръби, то те трябва да изолирани. От една страна това е изискване за пожарна безопасност, а от друга за предотвратяване бързото охлаждане на димните газове, особено в участъка, който е извън сградата. Бързият спад температурите на изходящите газове води до намаляване на тягата, което влошава ефективното функциониране на отоплителните съоражения. Също така може да се образува и конденз, който да попречи на надеждната работа на съоражението и да повреди или дори разруши комина. Всякакви неравности по вътрешността на комина, вдлъбнатини, намаляване на сечението, остри чупки и наклони, трябва да се отсранят или минимизират, тъй като водят до влошаване на тягата. Обикновено комините са вертикални и ако има хоризонтални участъци, то те не трябва да са с голяма дължина. Не е желателни и използването на голям брой колена.

Комините могат да работят с естествена или принудителна тяга.

Естествена тяга на комините

Тяга на комините

Когато коминът работи с естествена тяга, за осиуряване на безпроблемното му фунциониране е добре да се вземат предвид редица фактори, като характеристики на самият котел, на изхвърляните димни газове, на димоотвода и други.Важно е да се отчете и формата на напречното сечение на комина, материалът от който е изграден, температурата на димните газове на изхода на котела, плътността между елементите на газо-въздушния тракт, надморската височина, вентилационните параметри на котелните помещения и други.

Принудителна тяга на комините

Тяга на комините

Обикновено принудителната тяга се реализира посредством продухване или засмукване. Изкуствената тяга с продухване може да се реализира по няколко начина, предвид вида на котела, използваното гориво, височината на сградата и други. При създаване на изкуствена тяга чрез засмукване, цялото количество димни газове преминава през вентилатора, което налага той да бъде топлоустойчив и правилно подбран от специалист. За Ваше улеснение и удобство ние предлагаме вентилаторни групи състоящи се от модул, снабден с центробежен вентилатор, който издържа на високи температури на изходящите димни газове ( до 250 градуса ) и може да работи при наличието на пепелничастици в тях.

Височина на комина

Тяга на комините

Височината на комина зависи от билото на покрива и от отстоянието от него, от наличието на други високи сгради наблизо и от посоката на преобладаващите ветрове. При хоризонтално разтояние на комина не по малко от 150 см., той трябва да се изведе най-малко 40-50 см. над покривното било. При дистанция от 150 до 300 см. между билото и комина, височината може да бъде еднаква. При разтояние над 300 см. височината на комина може да е до 10 градуса под билото, но трябва да се издига поне на 140 см. над покривното ниво. Необходимо е комините периодично да се почистват, за да се отстранят наслоените по вътрешността им остатъчни продукти от горивния процес.

Изисквания към димоходите

Тяга на комините

Предназначението на димоходите е да свържат отоплителното съоражение с комина. Препоръчителние ъгълът на съединяване между тях да е 45 градуса. Дължината на димоходите не трябва да надвишава 30 процента от височината на комина, а напречното му сечение е необходимо да бъде съобразено със сечението на комина.