Как се свързва дефектнотокова защита

работа Дефектнотокова защита

Как се свързва дефектнотокова защита. Дефектнотоковата защита (ДТЗ) служи за прекъсване на напрежението в мрежи и електроинсталации с цел намаляване риска на поражения от електрически ток ( протичане на ток през човешкото тяло ) или предпазва да не те удари тока.

Свойства:

Изключване на веригата за време по-малко от необходимото за поражения и щети върху човешкото тяло и електроинсталацията. Достатъчни са само няколко милиампера ток преминаващи през тялото на човека за да създадат сериозна опасност за здравето. При неволно докосване на част от електрическата мрежа, която нормално е под напрежение, през тялото протича ток.

Защита

Този ток се измерва в десетки милиампера и не е достатъчен за изключване на автоматичен предпазител или прекъсвач, които от своя страна не може ни защити. Защитата която можем да си осигурим е Дефектнотокова защита, която намалява риска до минимум. Ток по-голям от 30 mA се счита за вреден за човека, съответно защита със стойност от 30 mA се надеждно средство за защита на хората от поражения от ток. Нарушената изолация на проводниците и утечка над 300 mA също представляват опасност за хората и предизвикват нагаряния, късо съединение и пожар.

Как се свързва дефектнотокова защита

Таблицата показва какви действия и поражения има електрически ток върху човека

Принципът на действие на Дефектнотокова защита е следният: Две първични намотки през които преминава електрически ток и взаимно се неутрализират. При поява на утечен ток се нарушава това неутрализиране и във вторична намотка се индуцира ток равен на утечния ток. Ако този ток е по-голям от прага на действие ( чувствителност на Дефектнотоковата защита ) задейства електромеханично реле и изключвателят механизъм.

Свързване – Как се свързва дефектнотокова защита

За нормална работа на Дефектнотокова защита е необходимо електроинсталацията да е изградена с три проводника за монофазна инсталация и 5 проводника за трифазна. Нулевият и заземителният проводник не трябва да са свързани никъде помежду си. В главното табло трябва да има две шини – за нулевите проводници и за заземителните. Има няколко вида Дефектнотокова защита : Клас АС – за приложение във вериги, „замърсени“ с хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминесцентно осветление и т.н. и Клас А – за приложение във вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток.

Изберете подходящата дефеткнотокова защита.
Как се свързва дефектнотокова защита
Как се свързва дефектнотокова защита
Препоръчителна схема за свързване на Дефектнотокова защита
Как се свързва дефектнотокова защита
Как се свързва дефектнотокова защита

Запитване

При запитване как се свързва дефектнотокова защита напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.

Препоръчани връзки